Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

STAP a. s. se sídlem ve Vilémově u Šluknova čp. 103 – 407 80, která se bude konat dne 17. prosince 2019 (úterý), od 10:00 hodin v sídle společnosti České přístavy Praha 

Program jednání mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady.
  2. Změna auditora pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019
  3. Schválení  nového auditora Adakon audit s.r.o. zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev.č.586. 
  4. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 09:30 hod.
 
Řádné valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář společnosti, který se prokáže listinnou akcií společnosti STAP, a. s. a je zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede. Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné hromadě.

Ve Vilémově dne 14. 11. 2019

Ing. Piskač Jindřich
předseda představenstva
společnosti STAP a. s.

string(1) "1"
Název Popis Typ Velikost  
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti   pdf 201,32 KB (stáhnout)