Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti STAP a. s. se sídlem ve Vilémově u Šluknova čp. 103 – 407 80, která se bude konat dne 14. června 2019 (pátek), od 11:00 hodin v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov u Šluknova

Program jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
  2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2018, řádné účetní závěrce za rok 2018 a o vztazích mezi propojenými osobami.
  3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2018 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
  4. Schválení roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku a schválení odměňování členů orgánů společnosti za rok 2018.
  5. Volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti: volba pana Davida Sklenáře do funkce člena představenstva společnosti, volba paní Ing. Markéty Novotné do funkce člena dozorčí rady společnosti
  6. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 10:30 hod.
 
Řádné valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář společnosti, který se prokáže listinnou akcií společnosti STAP, a. s. a je zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede. Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné hromadě.

Ve Vilémově dne 10. května 2019

Zdenek Raichart 

předseda představenstva společnosti STAP a. s.

string(1) "1"
Název Popis Typ Velikost  
valná hromada   pdf 191,41 KB (stáhnout)