Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti - 19.6.2020

STAP a. s. se sídlem ve Vilémově u Šluknova čp. 103 – 407 80, která se bude konat dne 19. června 2020 (pátek), od 11:00 hodin v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov u Šluknova

Program jednání mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
  2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2019, řádné účetní závěrce za rok 2019 a o vztazích mezi propojenými osobami.
  3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2019 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
  4. Schválení roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku a schválení odměňování členů orgánů společnosti za rok 2019.
  5. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 10:30 hod.
 
Řádné valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář společnosti, který se prokáže listinnou akcií společnosti STAP, a. s. a je zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede. Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné hromadě.

Ve Vilémově dne 12. května 2020

Ing. Piskač Jindřich
předseda představenstva společnosti STAP a. s.

string(1) "1"
Název Popis Typ Velikost  
Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti   pdf 125,21 KB (stáhnout)